Hörsaal PK 11.1, Haus der Wissenschaft

2022 14 Jun

Thomas Mann und Bertolt Brecht

Hörsaal PK 11.1, Haus der Wissenschaft

2022 05 Jul

Thomas Manns Jenaer Ehrenpromotion 1955

Hörsaal PK 11.1, Haus der Wissenschaft

2022 12 Jul

Das Thomas Mann-Archiv der ETH Zürich

Hörsaal PK 11.1, Haus der Wissenschaft