Fakultät 6 - Fakultät Geistes- und Erziehungswissenschaften

2019 30 Apr

Fischart: Geschichtklitterung

Hörsaal PK 11.1, Haus der Wissenschaft

2019 07 Mai

Hans Sachs: Dramen

Hörsaal PK 11.1, Haus der Wissenschaft

2019 21 Mai

Georg Rollenhagen: Froschmeuseler

Hörsaal PK 11.1, Haus der Wissenschaft