Daniel Götjen

Daniel Götjen, M.A.

Technische Universität Braunschweig
Geschäftsstelle des Präsidiums
Projektgruppe Lehre und Medienbildung – Projekt teach4TU
Am Fallersleber Tore 1
38100 Braunschweig
Tel.: 0531 391-14082
d.goetjen@tu-braunschweig.de
www.tu-braunschweig.de/teach4tu