Hörsaal PK 11.2, Haus der Wissenschaft

2019 08 Mai

Musikalische Akustik

Hörsaal PK 11.2, Haus der Wissenschaft

2019 29 Mai

Ringvorlesung Faszination Akustik

Hörsaal PK 11.2, Haus der Wissenschaft

2019 05 Jun

Unsicherheit in der Vibroakustik

Hörsaal PK 11.2, Haus der Wissenschaft

2019 03 Jul

Was hören wir eigentlich?

Hörsaal PK 11.2, Haus der Wissenschaft